K.110.3.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na zastępstwo nieobecnych urzędników

2018-05-14

K.110.3.2018

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na zastępstwo nieobecnych urzędników

(stanowisko wspomagające pion orzeczniczy – 1 etat)

(pozostałe stanowisko wspomagające – 1 etat)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim organizuje, w drodze konkursu nabór kandydatów na zastępstwo nieobecnych urzędników:

 • na stanowisko wspomagające pion orzeczniczy – 1 etat w pełnym wymiarze godzin,
 • na pozostałe stanowisko wspomagające – 1 etat w pełnym wymiarze godzin.

 

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy

w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 55

22-600 Tomaszów Lubelski

 

Oznaczenie konkursu:

K.110.3.2018

 

Określenie wolnych stanowisk pracy:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim planuje zatrudnić na umowę o pracę na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (Kodeks pracy Art.25 §1, Art. 251 §4 pkt. 1)):

 • 1 etat w pełnym wymiarze godzin - na stanowisko wspomagające pion orzeczniczy,
 • 1 etat w pełnym wymiarze godzin - na pozostałe stanowisko wspomagające.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

A.          STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE PION ORZECZNICZY

a)      Przyjmowanie nadchodzących do wydziału pism oraz przedstawienie przewodniczącemu wydziału wraz z aktami.

b)      Przygotowywanie korespondencji w sprawach.

c)      Dokonywanie zapisów w urządzeniach ewidencyjnych.

d)     Wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, a na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału, przewodniczącego posiedzenia, sędziego sprawozdawcy lub referendarza sądowego także innych dokumentów, uwierzytelnianie odpisów pism lub dokumentów wydanych z akt znajdujących się w sekretariacie, jak również przekazanych do archiwum zakładowego.

e)      Zwracanie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału lub innego sędziego pism  procesowych.

f)       Podkładanie zwrotnych poświadczeń odbioru do właściwych akt.

g)      Wykonywanie prawomocnych orzeczeń i zarządzeń.

h)      Zszywanie i numerowanie akt.

i)        Przekazywanie akt według właściwości oraz opłat sądowych z tym związanych.

j)        Przekazywanie spraw do archiwum.

k)      Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.

l)        Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, Przewodniczącego Wydziału.


B.          POZOSTAŁE STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE

a)      Prowadzenie ewidencji czasu pracy,

b)      Zakładanie i prowadzenie akt osobowych,

c)      Dokonywanie zapisów w programach księgowych oraz kadrowo-płacowych,

d)     Archiwizowanie dokumentacji administracyjnej, kadrowej,

e)      Przygotowywanie korespondencji w sprawach administracyjnych,

f)       Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych,

g)      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Oddziału Administracyjnego i Dyrektora Sądu.

 

Określenie niezbędnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Do zatrudnienia może się ubiegać osoba:

1)        która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2)        o nieposzlakowanej opinii,

3)        która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4)        przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5)        posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (prace biurowe w tym prace przy komputerze),

6)        posiadająca wykształcenie wyższe.

 

Określenie dodatkowych (preferowanych) wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Ukończenie wyższych studiów prawniczych lub ekonomicznych.
 2. Dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (w szczególności: MS Word, MS Excel, MS Outlook), w tym biegłego pisania.
 3. Zdolności analityczne.
 4. Kreatywność.
 5. Komunikatywność.
 6. Odporność na stres.
 7. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 8. Umiejętność pracy w zespole.
 9. Dyspozycyjność.
 10. Mile widziana znajomość programu ZSRK-SAP w zakresie HR i MM.

 

Określenie wymaganych dokumentów:

 1. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zawierające:

1)        list motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu,

2)        CV,

3)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na załączniku nr 1),

4)        oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych (na załączniku nr 2),

5)        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

7)        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (na załączniku nr 2),

8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (na załączniku nr 2),

9)        kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

10)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku sekretarki (prace biurowe przy komputerze).

Dokumenty wymienione w powyższym ust. 1 pkt 1) do 8) wymagają własnoręcznego podpisu kandydata. Niezłożenie własnoręcznego podpisu kandydata na którymkolwiek z dokumentów wymienionym w ust. 1 pkt 1)-8) będzie skutkowało odrzuceniem dokumentów aplikacyjnych w pierwszym etapie konkursu.


Kandydat zobowiązany jest wskazać stanowisko na jakie aplikuje tj.

A.                 STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE PION ORZECZNICZY (p.o. Protokolant sądowy)

LUB

B.        POZOSTAŁE STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE (p.o. Specjalista ds. administracyjnych)

 

Kandydat może aplikować tylko na jedno stanowisko określając to stanowisko w załączniku Nr 1 „Kwestionariusz osobowy …”. Nie określenie stanowiska skutkowało będzie przyporządkowaniem Kandydata do STANOWISKA WSPOMAGAJĄCEGO PION ORZECZNICZY.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 104 mieszczący się na I piętrze zabytkowej części budynku, w godzinach 730 – 1530.
 • przesłane za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia uważa się datę stempla operatora świadczącego usługi pocztowe).

w kopercie zamkniętej, opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym adresata z zaznaczeniem oznaczenia konkursu – „K.110.3.2018– Konkurs na zastępstwo urzędnika na stanowisko wspomagające pion orzeczniczy” lub „K.110.3.2018– Konkurs na zastępstwo urzędnika na pozostałe stanowisko wspomagające”.

 

Termin składania dokumentów:

Do dnia 23 maja 2018 roku.

Dokumenty otrzymane po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania znajdują się w załączonych poniżej plikach:

 Na prośbę kandydatów zamieszczono Zarządzenie Adm.0111.5.2018 z dnia 14 maja 2018 r. określające wymagania na poszczególne stanowiska pracy.

 

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu wymienione są w załączonych plikach poniżej.

 • STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE PION ORZECZNICZY Wykaz kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu,
 • POZOSTAŁE STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE Wykaz kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu.

Osoby zakwalifikowane do trzeciego etapu konkursu wymienione są w załączonych plikach poniżej:

 • Załącznik 5b - kandydaci zakwalifikowani do III etapu - POZOSTAŁE STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE (termin: 25.06.2018 r. godz. 9:00)
 • Załącznik 5a - kandydaci zakwalifikowani do III etapu - STANOWISKO WSPOMAGAJĄCE PION ORZECZNICZY (termin: 25.06.2018 r. godz. 11:00)

Po zakończeniu III etapu konkursu uprzejmie informujemy o wynikach:

 • Załączniki 7a i 7b – lista Kandydatów biorących udział w konkursach.
 • Załączniki 8a i 8b – wykaz uzyskanych punktów przez Kandydatów w II i III etapie konkursów.
 • Załączniki 9a i 9b – informacja o wynikach konkursów.

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: K.110.3.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na zastępstwo nieobecnych urzędników

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
PUBLIKACJA informacji o wynikach konkursów - załączniki 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9b.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - kandydaci zakwalifikowani do III etapu konkursu - załączono pliki
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - wykaz osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-05-22
Publikacja w dniu:
2018-05-22
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - Zarządzenia powołania komisji Adm.0111.5.2018
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
K.110.3.2018 PUBLIKACJA - Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na zastępstwo nieobecnych urzędników