K.110.4.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników - SEKRETARZ

2018-05-28

K.110.4.2018

 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim

(stanowisko pomocnicze SEKRETARZ – 1 etat)

Dyrektor Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim organizuje, w drodze konkursu nabór kandydatów na:

 • stanowisko pomocnicze – 1 etat w pełnym wymiarze godzin,

 

Nazwa i adres sądu:

Sąd Rejonowy

w Tomaszowie Lubelskim

ul. Lwowska 55

22-600 Tomaszów Lubelski

 

Oznaczenie konkursu:

K.110.4.2018

 

Określenie wolnych stanowisk pracy:

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim planuje zatrudnić na umowę o pracę na okres próbny, docelowo na czas nieokreślony (Kodeks pracy Art.25 §1):

 • 1 etat w pełnym wymiarze godzin - na stanowisko pomocnicze - SEKRETARZ,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Przynoszenie korespondencji z poczty codziennie rano i jej odnoszenie w sytuacji awaryjnej - gdy nie dokona tego przedstawiciel Poczty.
 2. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu i znakowanie pieczęcią wpływu.
 3. Rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne.
 4. Przyjmowanie pism do wysyłki.
 5. Rejestrowanie przesyłek wpływających do Sądu oraz wychodzących z Sądu w systemie SAWA i SOP.
 6. Ekspedycja korespondencji sądowej.
 7. Informowanie kierowników sekretariatów o przyczynie zwrotów przesyłek.
 8. Odbieranie i roznoszenie do wydziałów przesyłek.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Oddziału Administracyjnego i Dyrektora Sądu.

 

Określenie niezbędnych wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Do zatrudnienia może się ubiegać osoba:

       1)        która ma pełną zdolność do czynności prawnych,

       2)        o nieposzlakowanej opinii,

       3)        która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

       4)        przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

       5)        posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (prace biurowe w tym prace przy komputerze),

       6)        posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,

      7)        dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

 

Określenie dodatkowych (preferowanych) wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

 1. Dobra znajomość techniki pracy biurowej oraz umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (w szczególności: MS Word, MS Excel, MS Outlook), w tym biegłego pisania.
 2. Zdolności analityczne.
 3. Kreatywność.
 4. Komunikatywność.
 5. Odporność na stres.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Umiejętność pracy w zespole.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Mile widziana znajomość programu Currenda Biuro Podawcze i SOP.

 

Określenie wymaganych dokumentów:

 1. Kandydaci składają dokumenty aplikacyjne zawierające:

       1)        list motywacyjny ze wskazaniem oznaczenia konkursu,

       2)        CV,

       3)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (na załączniku nr 1),

       4)        oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych (na załączniku nr   2),

      5)        oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

      6)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (na załączniku nr 2),

     7)        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (na załączniku nr 2),

     8)        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (na załączniku nr 2),

     9)        kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,

   10)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Sekretarza (czynności biurowe związane z noszeniem korespondencji do 10kg i praca przy komputerze).

Dokumenty wymienione w powyższym ust. 1 pkt 1) do 8) wymagają własnoręcznego podpisu kandydata. Niezłożenie własnoręcznego podpisu kandydata na którymkolwiek z dokumentów wymienionym w ust. 1 pkt 1)-8) będzie skutkowało odrzuceniem dokumentów aplikacyjnych w pierwszym etapie konkursu.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • bezpośrednio w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 104 mieszczący się na I piętrze zabytkowej części budynku, w godzinach 730 – 1530.
 • przesłane za pomocą operatora świadczącego usługi pocztowe (za datę złożenia uważa się datę stempla operatora świadczącego usługi pocztowe).

w kopercie zamkniętej, opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym adresata z zaznaczeniem oznaczenia konkursu – „K.110.4.2018 – Konkurs na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim na stanowisko SEKRETARZ”.

 

Termin składania dokumentów:

Do dnia 07 czerwca 2018 roku.

Dokumenty otrzymane po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowo informuję, że test wiedzy w 2 etapie konkursu będzie dotyczył znajomości:

 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2316 ze zm.),
 • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.).

Szczegóły ogłoszenia oraz wymagania znajdują się w załączonych poniżej plikach:

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu wymienione są w załączonym pliku poniżej.

Termin drugiego etapu: 21 czerwca 2018 r. godz. 9:00

Termin trzeciego etapu: 29 czerwca 2018 r. godz. 9:00


Po zakończeniu III etapu konkursu uprzejmie informujemy o wynikach:

 • Załącznik nr 7 - Lista kandydatów biorących udział w III etapie konkursu
 • Załącznik nr 8 - Wykaz punktów uzyskanych przez kandydatów
 • Załącznik nr 9 - Informacja o wyniku konkursu

Rejestr zmian dla: K.110.4.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników - SEKRETARZ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań
Opublikował:
Michał Sochań
Dokument z dnia:
2018-06-21
Publikacja w dniu:
2018-06-21
Opis zmiany:
Michał Sochań
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Michał Sochań
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-14
Publikacja w dniu:
2018-06-14
Opis zmiany:
Dodano wykaz kandydatów zakwalifikowanych do II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy wTomaszowie Lubelskim
Wytworzył:
Krzysztof Kowalski
Opublikował:
Krzysztof Kowalski
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
PUBLIKACJA - K.110.4.2018 Ogłoszenie Dyrektora Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim w sprawie konkursu na pracownika niebędącego urzędnikiem z grupy innych pracowników - SEKRETARZ